Tìm Kiếm

28 tháng 8, 2021

Bài giảng Thánh Lễ Trực Tuyến 28.08.2021: Thánh Augustino, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh


Bài giảng Thánh Lễ Trực Tuyến 28.08.2021: Thánh Augustino, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P.