Tìm Kiếm

1 tháng 6, 2020

The Holy Spirit Choir’s VIII Patron Feast Day and Foundation Anniversary (May 31, 2020)Cha Bề Trên Chánh Xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh, O.P.


 Cha trao quà tặng cho Anh đại diện Ca đoàn Thánh Linh

Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


The Holy Spirit Choir