Tìm Kiếm

1 tháng 6, 2020

The Solemnity of the Most Holy Trinity (June 7, 2020)


  • First Reading (Ex 34: 4b-6, 8-9)

A reading from the book of Exodus

Early in the morning Moses went up Mount Sinai
as the LORD had commanded him,
taking along the two stone tablets.

Having come down in a cloud, the LORD stood with Moses there
and proclaimed his name, "LORD."
Thus the LORD passed before him and cried out,
"The LORD, the LORD, a merciful and gracious God,
slow to anger and rich in kindness and fidelity."
Moses at once bowed down to the ground in worship.
Then he said, "If I find favor with you, O Lord,
do come along in our company.
This is indeed a stiff-necked people; yet pardon our wickedness and sins,
and receive us as your own."

  • Bài đọc I (Xh 34: 4B-6, 8-9)

4 Sáng sớm ông thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của ĐỨC CHÚA, tay mang hai bia đá.
5 ĐỨC CHÚA ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là ĐỨC CHÚA.
6 ĐỨC CHÚA đi qua trước mặt ông và xướng: "ĐỨC CHÚA! ĐỨC CHÚA! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín,
8 Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy
9 và thưa: "Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài."

  • Responsorial Psalm (Daniel 3: 52, 53, 54, 55)

R/  Glory and praise forever!
R/ Danh thánh và lời ca ngợi muôn đời.

Blessed are you, O Lord, the God of our fathers, praiseworthy and exalted above all forever; and blessed is your holy and glorious name, praiseworthy and exalted above all for all ages.  R/
Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Blessed are you in the temple of your holy glory, praiseworthy and glorious above all forever. R/
Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang. Xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

Blessed are you on the throne of your kingdom, praiseworthy and exlated above all forever.  R/
Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.

Blessed are you who look intothe depths from your throne upon the cherubim, praiseworthy and exalted above all forever.  R/
Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

  • Second Reading (2 Cor 13: 11-13)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters, rejoice.
Mend your ways, encourage one another,
agree with one another, live in peace,
and the God of love and peace will be with you.
Greet one another with a holy kiss.
All the holy ones greet you.

The grace of the Lord Jesus Christ
and the love of God
and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you.

  • Bài đọc II (2 Cr 13: 11-13)

11 Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.
12 Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em.
13 Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. A-men.

  • Gospel (Jn 3:16-18)

God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him might not perish
but might have eternal life.
For God did not send his Son into the world to condemn the world,
but that the world might be saved through him.
Whoever believes in him will not be condemned,
but whoever does not believe has already been condemned,
because he has not believed in the name of the only Son of God.

  • Phúc âm (Ga 3:16-18)

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.