Tìm Kiếm

24 tháng 3, 2020

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2020 - PHẦN I

Chủ đề:

"Trong Chúa Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người"
(2 Cr 5:19)

"God was reconciling the world to himself in Christ" (2 Cor 5:19)

The Holy Spirit Choir