Tìm Kiếm

8 tháng 3, 2020

Đề tài 3: QUAN ĐIỂM KITÔ GIÁO VỀ VẤ ĐỀ BẠO LỰC - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, OP.


Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực

Răng đền răng, mắt đền mắt – ăn miếng, trả miếng – là nhận thức/ thái độ/ hành vi bạo lực, không có chỗ đứng trong Kitô giáo, cho dù có nhân danh bảo vệ Đức tin Hội Thánh đi chăng nữa, vì Giáo lý Hội Thánh không chấp nhận người Kitô hữu chính danh được dùng bạo lực.
Thế thì có được “phản ứng tự vệ” khi bị tấn công vô lý, phi pháp? Hoặc là thực thi “án tử hình: kết thúc một sinh mạng đối với người đã gây nên những thiệt hại đến tài sản, sức khỏe, sinh mạng của người khác”?
Xin mời quý vị tiếp tục dõi theo chia sẻ của Linh mục PX Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quí vị những chia sẻ của Lm PX Nguyễn Văn Nhứt trong các đề tài tiếp theo.