Tìm Kiếm

26 tháng 3, 2020

Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, OP.Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người (Xc 1 Ga 4:10; Êp 1:3-4; GLHTCG,27) Khi Thiên Chúa sáng tạo con người nên giống hình ảnh của Chúa, chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa chuẩn bị cho con người được đến với cuộc hội ngộ đầy phước đức với Thiên Chúa. Ngài vừa là Đấng Tạo Hóa, vừa là Đấng sẽ ban cho chúng ta được tham dự vào cuộc sống trường cửu và hạnh phúc của mầu nhiệm Thiên Chúa, của mầu nhiệm tình yêu luôn luôn muốn ban phát và tỏ bày nơi các loài thụ tạo, nhất là cho con người – loài thụ tạo ưu ái của Thiên Chúa. Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người là cuộc hội ngộ không do quy luật ngẫu nhiên, không do bất kỳ một can thiệp ở bên ngoài quyền năng của Thiên Chúa mà đã được sắp đặt, hoạch định do chính lòng yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa rất nhẫn nại để chuẩn bị công cuộc hội ngộ này qua hai phương diện: một phương diện Chúa để cho tất cả các công trình sáng tạo của Chúa, sẽ phải đưa đến công cuộc cứu nhân độ thế được hoàn thiện nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Mặt khác, Thiên Chúa chuẩn bị cho chính con người có khả năng hướng về Chúa, đón nhận Chúa, nhận ra Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và Cứu Độ con người. Xin mời quý vị cùng dõi theo nhữngchia sẻ tiếp theo của Linh mục PX Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, được thực hiện tại nhà nguyện nhà thờ Ba Chuông. Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY... Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9... Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do (Xc Vui Mừng và Hy vọng, các số 14-17) https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người https://youtu.be/onVzZUdnqHo