Tìm Kiếm

15 tháng 6, 2016

Twelfth Sunday in Ordinary Time (June 19, 2016)

Kết quả hình ảnh cho Chủ Nhật 12 Thường Niên năm C

First Reading Zec 12:10-11; 13:1

Thus says the LORD:
I will pour out on the house of David
and on the inhabitants of Jerusalem
a spirit of grace and petition;
and they shall look on him whom they have pierced,
and they shall mourn for him as one mourns for an only son,
and they shall grieve over him as one grieves over a firstborn.

On that day the mourning in Jerusalem shall be as great
as the mourning of Hadadrimmon in the plain of Megiddo.

On that day there shall be open to the house of David
and to the inhabitants of Jerusalem,
a fountain to purify from sin and uncleanness.


Bài đọc I: Zech 12:10-11;13:1

10 Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng.
11 Ngày ấy, tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Giê-ru-sa-lem, như người ta than khóc thần Hadadrimmon ở cánh đồng Mơ-ghít-đô.
13 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế.


Responsorial Psalm Ps 63:2, 3-4, 5-6, 8-9

R. My soul is thirsting for you, O Lord my God.


R. Lạy Thiên Chúa là Chúa con thờ, linh hồn con đang khao khát Chúa.


O God, you are my God whom I seek;
for you my flesh pines and my soul thirsts
like the earth, parched, lifeless and without water.R
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa mà con tìm kiếm; Tấm thân con mòn mỏi đợi trông và linh hồn con đã khát khao Ngài, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước.R


Thus have I gazed toward you in the sanctuary
to see your power and your glory,
For your kindness is a greater good than life;
my lips shall glorify you.R

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.R


Thus will I bless you while I live;
lifting up my hands, I will call upon your name.
As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied,
and with exultant lips my mouth shall praise you.R

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng; và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thoải thuê như khách vừa dự tiệc, và môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.R


You are my help,
and in the shadow of your wings I shout for joy.
My soul clings fast to you;
your right hand upholds me.R

Quả thật, Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Tấm lòng con gắn bó cùng Ngài; tay hữu Ngài che chở cho con.R

Second Reading Gal 3:26-29

Brothers and sisters:
Through faith you are all children of God in Christ Jesus.
For all of you who were baptized into Christ
have clothed yourselves with Christ.
There is neither Jew nor Greek,
there is neither slave nor free person,
there is not male and female;
for you are all one in Christ Jesus.
And if you belong to Christ,
then you are Abraham’s children,
heirs according to the promise.

Bài đọc II: Gal 3:26-29

26 Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô.
27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô.
28 Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô.
29 Mà nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa.

Alleluia Jn 10:27

R. Alleluia, alleluia.
My sheep hear my voice, says the Lord;
I know them, and they follow me.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Lk 9:18-24

Once when Jesus was praying by himself,
and the disciples were with him,
he asked them, “Who do the crowds say that I am?”
They said in reply, “John the Baptist;
others, Elijah;
still others, ‘One of the ancient prophets has arisen.’”
Then he said to them, “But who do you say that I am?”
Peter said in reply, “The Christ of God.”
He scolded them
and directed them not to tell this to anyone.

He said, “The Son of Man must suffer greatly
and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes,
and be killed and on the third day be raised.”

Then he said to all,
“If anyone wishes to come after me, he must deny himself
and take up his cross daily and follow me.
For whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake will save it.”

Phúc Âm: Lk 9:18-24

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?"
19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại."
20 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."
21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.
22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.
24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
http://wwwmigrate.usccb.org/
http://www.loinhapthe.com/