Tìm Kiếm

12 tháng 6, 2016

Bài Diễn Văn Của TT Obama

Video phụ đề Việt ngữ: Toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Obama trước người dân Việt Nam“Vì một quốc gia cường thịnh, phải thay đổi!”

Danlambao
danlambaovn.blogspot.com