Tìm Kiếm

20 tháng 6, 2016

Thirteenth Sunday in Ordinary Time C (June 26, 2016)

Kết quả hình ảnh cho Chủ Nhật 13 Thường Niên Năm C

First Reading 1 Kgs 19:16b, 19-21

The LORD said to Elijah:
“You shall anoint Elisha, son of Shaphat of Abelmeholah,
as prophet to succeed you.”

Elijah set out and came upon Elisha, son of Shaphat,
as he was plowing with twelve yoke of oxen;
he was following the twelfth.
Elijah went over to him and threw his cloak over him.
Elisha left the oxen, ran after Elijah, and said,
“Please, let me kiss my father and mother goodbye,
and I will follow you.”
Elijah answered, “Go back!
Have I done anything to you?”
Elisha left him, and taking the yoke of oxen, slaughtered them;
he used the plowing equipment for fuel to boil their flesh,
and gave it to his people to eat.
Then Elisha left and followed Elijah as his attendant.


Bài đọc I: 1 Kgs 19:16b, 19-21

16 Ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi.
19 Ông Ê-li-a bỏ đó ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày ruộng; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò; chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Ê-li-sa.
20 Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Ê-li-a và nói: "Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông." Ông Ê-li-a trả lời: "Cứ về đi! Thầy có làm gì anh đâu? "
21 Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a và phục vụ ông.

Responsorial Psalm Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11

R. You are my inheritance, O Lord.
R. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.


Keep me, O God, for in you I take refuge;
I say to the LORD, "My Lord are you.
O LORD, my allotted portion and my cup,
you it is who hold fast my lot." R.
Lạy Thiên Chúa, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con luôn ẩn náu; Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ. Lạy Chúa, Chúa là phẩn sản nghiệp con dược hưởng và là chén lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ.” R.

I bless the LORD who counsels me;
even in the night my heart exhorts me.
I set the LORD ever before me;
with him at my right hand I shall not be disturbed. R.
Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy; ngay cả đêm lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt; được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. R.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices,
my body, too, abides in confidence
because you will not abandon my soul to the netherworld,
nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R.
Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. R.

You will show me the path to life,
fullness of joys in your presence,
the delights at your right hand forever. R.
Người chỉ cho con con đường đến sự sống, tràn đầy niềm vui trước Thánh Nhan Người, trong niềm hoan hỷ bên hữu Người mãi mãi. R.


Second Reading: Gal 5:1, 13-18

Brothers and sisters:
For freedom Christ set us free;
so stand firm and do not submit again to the yoke of slavery.

For you were called for freedom, brothers and sisters.
But do not use this freedom
as an opportunity for the flesh;
rather, serve one another through love.
For the whole law is fulfilled in one statement,
namely, You shall love your neighbor as yourself.
But if you go on biting and devouring one another,
beware that you are not consumed by one another.

I say, then: live by the Spirit
and you will certainly not gratify the desire of the flesh.
For the flesh has desires against the Spirit,
and the Spirit against the flesh;
these are opposed to each other,
so that you may not do what you want.
But if you are guided by the Spirit, you are not under the law.

Bài đọc II: Gal 4:31b-5:1, 13-18

31 Ấy vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do.
1 Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.
13 Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy! 16 Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. 17 Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn.
18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.

Alleluia 1 Sm 3:9; Jn 6:68c

R. Alleluia, alleluia.
Speak, Lord, your servant is listening;
you have the words of everlasting life.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel: Lk 9:51-62

When the days for Jesus' being taken up were fulfilled,
he resolutely determined to journey to Jerusalem,
and he sent messengers ahead of him.
On the way they entered a Samaritan village
to prepare for his reception there,
but they would not welcome him
because the destination of his journey was Jerusalem.
When the disciples James and John saw this they asked,
"Lord, do you want us to call down fire from heaven
to consume them?"
Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village.

As they were proceeding on their journey someone said to him,
"I will follow you wherever you go."
Jesus answered him,
"Foxes have dens and birds of the sky have nests,
but the Son of Man has nowhere to rest his head."

And to another he said, "Follow me."
But he replied, "Lord, let me go first and bury my father."
But he answered him, "Let the dead bury their dead.
But you, go and proclaim the kingdom of God."
And another said, "I will follow you, Lord,
but first let me say farewell to my family at home."
To him Jesus said, "No one who sets a hand to the plow
and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God."

Phúc Âm: Lk 9:51-62

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.
52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.
54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "
55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."
58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."
60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã."
62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."
http://wwwmigrate.usccb.org/
http://www.loinhapthe.com/