Tìm Kiếm

27 tháng 6, 2016

Fourteenth Sunday in Ordinary Time C (July 3, 2016)

Kết quả hình ảnh cho Fourteenth Sunday in Ordinary Time C

First Reading  Is 66:10-14c

Thus says the LORD:
Rejoice with Jerusalem and be glad because of her,
all you who love her;
exult, exult with her,
all you who were mourning over her!
Oh, that you may suck fully
of the milk of her comfort,
that you may nurse with delight
at her abundant breasts!
For thus says the LORD:
Lo, I will spread prosperity over Jerusalem like a river,
and the wealth of the nations like an overflowing torrent.
As nurslings, you shall be carried in her arms,
and fondled in her lap;
as a mother comforts her child,
so will I comfort you;
in Jerusalem you shall find your comfort.

When you see this, your heart shall rejoice
and your bodies flourish like the grass;
the LORD's power shall be known to his servants.

Bài đọc I: Isa 66:10-14c

10 Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ,
hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô!
Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô,
11 để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi,
được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.
12 Vì Đức Chúa phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,
và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
13 Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy;
tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
14 Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết, và nổi cơn thịnh nộ với các kẻ thù.

Responsorial Psalm Ps 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20

R. Let all the earth cry out to God with joy.
R. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

Shout joyfully to God, all the earth,
sing praise to the glory of his name;
proclaim his glorious praise.
Say to God, "How tremendous are your deeds!" R.
Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa. Đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời. Nào dâng lời ca tụng tôn vinh Người. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: “Khủng khiếp thay sự nghiệp của Ngài!” R.

"Let all on earth worship and sing praise to you,
sing praise to your name!"
Come and see the works of God,
his tremendous deeds among the children of Adam. R.
“Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh!” Đến mà xem công trình của Chúa, hành động của Người đối với con cháu Adam thật đáng kính đáng sợ. R.

He has changed the sea into dry land;
through the river they passed on foot;
therefore let us rejoice in him.
He rules by his might forever. R.
Chúa làm cho biển khơi hóa đất liền; và dân Người đi bộ qua sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. Chúa uy dũng  hiển trị muôn đời. R.

Hear now, all you who fear God, while I declare
what he has done for me.
Blessed be God who refused me not
my prayer or his kindness! R.
Tất cả những ai kính sợ Cháu Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm giúp tôi. Xin chúc tụng Thiên Chúa, Đấng chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình. R.

Second Reading Gal 6:14-18

Brothers and sisters:
May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ,
through which the world has been crucified to me,
and I to the world.
For neither does circumcision mean anything, nor does uncircumcision,
but only a new creation.
Peace and mercy be to all who follow this rule
and to the Israel of God.

From now on, let no one make troubles for me;
for I bear the marks of Jesus on my body.

The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit,
brothers and sisters. Amen.


Bài đọc II: Gal 6:14-18

14 Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian.
15 Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. 16 Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người.
17 Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su.
18 Thưa anh em, nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. A-men.


Alleluia Col 3:15a, 16a

R. Alleluia, alleluia.
Let the peace of Christ control your hearts;
let the word of Christ dwell in you richly.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Lk 10:1-9

At that time the Lord appointed seventy-two others
whom he sent ahead of him in pairs
to every town and place he intended to visit.
He said to them,
"The harvest is abundant but the laborers are few;
so ask the master of the harvest
to send out laborers for his harvest.
Go on your way;
behold, I am sending you like lambs among wolves.
Carry no money bag, no sack, no sandals;
and greet no one along the way.
Into whatever house you enter, first say,
'Peace to this household.'
If a peaceful person lives there,
your peace will rest on him;
but if not, it will return to you.
Stay in the same house and eat and drink what is offered to you,
for the laborer deserves his payment.
Do not move about from one house to another.
Whatever town you enter and they welcome you,
eat what is set before you,
cure the sick in it and say to them,
'The kingdom of God is at hand for you."

Phúc Âm: Lk 10:1-9

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.
2 Người bảo các ông:
3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.
4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.
5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!"
6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.
7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.
8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.
9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."

http://wwwmigrate.usccb.org/
http://www.loinhapthe.com/