Tìm Kiếm

2 tháng 6, 2016

Tenth Sunday in Ordinary Time C (JUNE 5, 2016)

Kết quả hình ảnh cho Tenth Sunday in Ordinary Time C


First Reading 1 Kgs 17:17-24


Elijah went to Zarephath of Sidon to the house of a widow.
The son of the mistress of the house fell sick,
and his sickness grew more severe until he stopped breathing.
So she said to Elijah,
“Why have you done this to me, O man of God?
Have you come to me to call attention to my guilt
and to kill my son?”
Elijah said to her, “Give me your son.”
Taking him from her lap, he carried the son to the upper room
where he was staying, and put him on his bed.
Elijah called out to the LORD:
“O LORD, my God,
will you afflict even the widow with whom I am staying
by killing her son?”
Then he stretched himself out upon the child three times
and called out to the LORD:
“O LORD, my God,
let the life breath return to the body of this child.”
The LORD heard the prayer of Elijah;
the life breath returned to the child’s body and he revived.
Taking the child, Elijah brought him down into the house
from the upper room and gave him to his mother.
Elijah said to her, “See! Your son is alive.”
The woman replied to Elijah,
“Now indeed I know that you are a man of God.
The word of the LORD comes truly from your mouth.”

Bài đọc I: 1 Kgs 17:17-24


17 Sau các sự việc đó, đứa con trai của bà ngã bệnh. Bệnh tình trầm trọng đến nỗi nó tắt thở.
18 Bà nói với ông Ê-li-a: "Hỡi người của Thiên Chúa, việc gì đến ông mà ông tới nhà tôi để nhắc lại tội tôi, và làm cho con tôi phải chết?"
19 Ông Ê-li-a trả lời: "Bà đưa cháu cho tôi." Ông bồng lấy đứa trẻ bà đang ẵm trong tay, đem lên phòng trên chỗ ông ở, và đặt nó nằm lên giường.
20 Rồi ông kêu cầu ĐỨC CHÚA rằng: "Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con. Chúa nỡ hại cả bà goá đã cho con ở nhờ, mà làm cho con bà ấy phải chết sao?"
21 Ba lần ông nằm lên trên đứa trẻ, và kêu cầu ĐỨC CHÚA rằng: "Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con, xin cho hồn vía đứa trẻ này lại trở về với nó!"
22 ĐỨC CHÚA nghe tiếng ông Ê-li-a kêu cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó, và nó sống.
23 Ông Ê-li-a liền bồng đứa trẻ từ phòng trên xuống nhà dưới, trao cho mẹ nó, và nói: "Bà xem, con bà đang sống đây!"
24 Bà nói với ông Ê-li-a: "Vâng, bây giờ tôi biết ông là người của Thiên Chúa, và lời ĐỨC CHÚA do miệng ông nói ra là đúng."

Responsorial PsalmPS 30:2, 4, 5-6, 11, 12, 13


 R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
R. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt con.

I will extol you, O LORD, for you drew me clear

and did not let my enemies rejoice over me.
O LORD, you brought me up from the nether world;
you preserved me from among those going down into the pit. R
Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt và không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.R

Sing praise to the LORD, you his faithful ones,
and give thanks to his holy name.
For his anger lasts but a moment;
a lifetime, his good will.
At nightfall, weeping enters in,
but with the dawn, rejoicing.R
Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, và cảm tạ Thánh Danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát; nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về, đã vọng tiếng hò reo.R

Hear, O LORD, and have pity on me;
O LORD, be my helper.
You changed my mourning into dancing;
O LORD, my God, forever will I give you thanks.R
Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con; Lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa, là Thiên Chúa con thờ, xin cảm tạ Ngài mãi mãi ngàn thu.R

         

Second Reading Gal 1:11-14a, 15ac, 16a, 17, 19


I want you to know, brothers and sisters,
that the gospel preached by me is not of human origin.
For I did not receive it from a human being, nor was I taught it,
but it came through a revelation of Jesus Christ.

For you heard of my former way of life in Judaism,
how I persecuted the Church of God beyond measure
and tried to destroy it, and progressed in Judaism
beyond many of my contemporaries among my race.
But when God, who from my mother’s womb had set me apart
was pleased to reveal his Son to me,
so that I might proclaim him to the Gentiles,
I went into Arabia and then returned to Damascus.

Then after three years I went up to Jerusalem
to talk with Cephas and remained with him for fifteen days.
But I did not see any other of the Apostles,
only James the brother of the Lord.

Bài đọc II: Gal 1:11-19


11 Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người. 12 Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải.
13 Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do-thái: tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa.
14 Trong việc giữ đạo Do-thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông.
15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. 16 Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên,
17 cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị đã là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi lại trở về Đa-mát.
18 Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày.
19 Tôi đã không gặp một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa.

Alleluia LK 7:16


R. Alleluia, alleluia.
A great prophet has risen in our midst
God has visited his people.
R. Alleluia, alleluia.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. 
Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. 
Ha-lê-lui-a.


Gospel Lk 7:11-17


Jesus journeyed to a city called Nain,
and his disciples and a large crowd accompanied him.
As he drew near to the gate of the city,
a man who had died was being carried out,
the only son of his mother, and she was a widow.
A large crowd from the city was with her.
When the Lord saw her,
he was moved with pity for her and said to her,
“Do not weep.”
He stepped forward and touched the coffin;
at this the bearers halted,
and he said, “Young man, I tell you, arise!”
The dead man sat up and began to speak,
and Jesus gave him to his mother.
Fear seized them all, and they glorified God, crying out
“A great prophet has arisen in our midst, “
and “God has visited his people.”
This report about him spread through the whole of Judea
and in all the surrounding region.

Phúc Âm: Lk 7:11-17.

11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.
12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!"
14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!"
15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.
16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người".
17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. 

http://wwwmigrate.usccb.org/
http://www.loinhapthe.com/