Tìm Kiếm

8 tháng 6, 2016

Eleventh Sunday in Ordinary Time (JUNE 12, 2016)


First Reading 2 SM 12:7-10, 13


Nathan said to David:
“Thus says the LORD God of Israel:
‘I anointed you king of Israel.
I rescued you from the hand of Saul.
I gave you your lord’s house and your lord’s wives for your own.
I gave you the house of Israel and of Judah.
And if this were not enough, I could count up for you still more.
Why have you rejected the LORD and done evil in his sight?
You have cut down Uriah the Hittite with the sword;
you took his wife as your own,
and him you killed with the sword of the Ammonites.
Now, therefore, the sword shall never depart from your house,
because you have looked down on me
and have taken the wife of Uriah to be your wife.’”

Then David said to Nathan,
“I have sinned against the LORD.”
Nathan answered David:
“The LORD on his part has forgiven your sin:
you shall not die.”

Bài đọc I: 2 Sam 12:7-10, 13


7 Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Kẻ đó chính là ngài! Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un. 8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa.
9 Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết. 10 Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.


13 Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: "Tôi đắc tội với Đức Chúa." Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết.”

Responsorial Psalm Ps 32:1-2, 5, 7, 11


R. Lord, forgive the wrong I have done.
R. Lạy Chúa, chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.


Blessed is the one whose fault is taken away,
whose sin is covered.
Blessed the man to whom the LORD imputes not guilt,
in whose spirit there is no guile.R

Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà.R


I acknowledged my sin to you,
my guilt I covered not.
I said, "I confess my faults to the LORD,"
and you took away the guilt of my sin. R

Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lỗi lầm của con. Con tự nhủ: “Nào ta đi thú tội với Chúa,”  và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.R

You are my shelter; from distress you will preserve me;
with glad cries of freedom you will ring me round.R
Chính Chúa là nơi con ẩn náu; giữ gìn con thoát khỏi bước ngặt nghèo; Khắp bốn bể, Chúa làm trổi vang lên những khúc ca mừng con được giải thoát. R


Be glad in the LORD and rejoice, you just;
exult, all you upright of heart.R

Hãy vui mừng hoan hỷ lên trong Chúa, hỡi người công chính; Vui lên nào, hỡi những tâm hồn ngay thẳngR

Second Reading: Gal 2:16, 19-21


Brothers and sisters:
We who know that a person is not justified by works of the law
but through faith in Jesus Christ,
even we have believed in Christ Jesus
that we may be justified by faith in Christ
and not by works of the law,
because by works of the law no one will be justified.
For through the law I died to the law,
that I might live for God.
I have been crucified with Christ;
yet I live, no longer I, but Christ lives in me;
insofar as I now live in the flesh,
I live by faith in the Son of God
who has loved me and given himself up for me.
I do not nullify the grace of God;
for if justification comes through the law,
then Christ died for nothing.

Bài đọc II: Gal 2:16-19, 21


16 Tuy nhiên, vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy.
17 Nhưng nếu khi tìm cách nên công chính trong Đức Ki-tô mà chúng ta vẫn bị liệt vào hàng tội lỗi, thì chẳng hoá ra Đức Ki-tô là người phục vụ tội lỗi sao? Không phải thế!
18 Thật vậy, nếu tôi xây lại những gì tôi đã phá, thì tôi tỏ ra mình là kẻ phạm pháp.
19 Quả thế, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. 21 Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, thì hoá ra Đức Ki-tô đã chết vô ích.

Alleluia 1 Jn 4:10b


R. Alleluia, alleluia.
God loved us and sent his Son
as expiation for our sins.
R. Alleluia, alleluia.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Gospel LK 7:36-50


A Pharisee invited Jesus to dine with him,
and he entered the Pharisee's house and reclined at table.
Now there was a sinful woman in the city
who learned that he was at table in the house of the Pharisee.
Bringing an alabaster flask of ointment,
she stood behind him at his feet weeping
and began to bathe his feet with her tears.
Then she wiped them with her hair,
kissed them, and anointed them with the ointment.
When the Pharisee who had invited him saw this he said to himself,
"If this man were a prophet,
he would know who and what sort of woman this is who is touching him,
that she is a sinner."
Jesus said to him in reply,
"Simon, I have something to say to you."
"Tell me, teacher," he said.
"Two people were in debt to a certain creditor;
one owed five hundred day's wages and the other owed fifty.
Since they were unable to repay the debt, he forgave it for both.
Which of them will love him more?"
Simon said in reply,
"The one, I suppose, whose larger debt was forgiven."
He said to him, "You have judged rightly."

Then he turned to the woman and said to Simon,
"Do you see this woman?
When I entered your house, you did not give me water for my feet,
but she has bathed them with her tears
and wiped them with her hair.
You did not give me a kiss,
but she has not ceased kissing my feet since the time I entered.
You did not anoint my head with oil,
but she anointed my feet with ointment.
So I tell you, her many sins have been forgiven
because she has shown great love.
But the one to whom little is forgiven, loves little."
He said to her, "Your sins are forgiven."
The others at table said to themselves,
"Who is this who even forgives sins?"
But he said to the woman,
"Your faith has saved you; go in peace."

Phúc Âm: Lk 7:36-50


36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi! "
40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông! " Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói." 41 Đức Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?" 43 Ông Si-môn đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giê-su bảo: "Ông xét đúng lắm." 44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.
45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi." 49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội?" 50 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."

http://wwwmigrate.usccb.org/
http://www.loinhapthe.com/