Tìm Kiếm

3 tháng 10, 2014

ĐIỆP KHÚC KÍNH MỪNG

Năm mươi hạt ngọc Mai Côi
Năm mươi kinh nguyện, năm mươi đóa hồng
Chuỗi kinh nối kết muôn lòng
Hồng ân nối kết Thiên đường, trần gian
Vang lời Thiên sứ truyền tin
Vọng lời Giáo hội cầu xin không ngừng
Thiêng liêng điệp khúc “Kính Mừng”
Nhắc con cố gắng “xin vâng” sớm chiều
Mỗi ngày dâng kính Mẹ Yêu
Lời kinh diễm lệ vút cao tới Trời
Xin thương nâng đỡ, Mẹ ơi!
Mắt con đẫm lệ ướt đời oan khiên
Mân Côi chuỗi ngọc dâng lên
Là hoa lòng kiếp phàm nhân lữ hành
Đưa con tới Chúa Chiên Lành
Để con ngơi nghỉ an bình, Mẹ ơi!
(TRẦM THIÊN THU)