Tìm Kiếm

18 tháng 8, 2014

Trở về Huế hành hương Đức Mẹ La Vang

Vài hình ảnh chia sẻ chuyến hành hương của cô Maria Báu
Đan viện Biển Đức Thiện An - Huế
(13-8-2014)

Chùa Linh Mụ - Huế
Bên dòng Hương Giang


Đan viện Biển Đức Thiên An - Huế

Linh đài Đức Mẹ La Vang (14-8-2014)