Tìm Kiếm

26 tháng 12, 2013

Chuỗi hoạt động của ca đoàn trong dịp Giáng Sinh

Dưới đây là một loạt hình ảnh đã "lượm lặt" từ facebook của các thành viên trong ca đoàn, cũng như được gửi về từ các ca viên...
Tại nhà ca viên

Tại Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn

Tại nhà Cha Francis

Tại mái ấm Sơn Kỳ