Tìm Kiếm

1 tháng 12, 2018

Hymns for the First Sunday of Advent - Year C (Dec 2, 2018)

a) Entrance: ES #35 - “Jesus, Come To Us”b) Responsorial Psalm: EM page 32
Psalm 25:4-5, 8-9, 10, 14

EM 353/2321

R. To you, O Lord, I lift my soul.
R. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa.


Your ways, O LORD, make known to me; teach me your paths, Guide me in your truth and teach me, for you are God my savior, and for you I wait all - the - day. R.
   Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. R.

Good and upright is the LORD; thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice, and teaches the hum-ble - his way. R.
   Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. R.

All the paths of the LORD are kindness and constancy toward those who keep his covenant and his decrees. The friendship of the LORD is with those who fear him, and his covenant, for their in-struc-tion. R.
   Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người. R.


c) Offertory: ES #159 - “Bread For The World”d) Communion: ES #33 - “Waiting In Silence”e) Recessional: ES #38 - “The Whole World Is Waiting For Love”