Tìm Kiếm

18 tháng 12, 2018

Hymns for the Fourth Sunday of Advent - Year C (Dec 23, 2018)

a) Entrance: ES #35 (35) - “Jesus, Come To Us”b) Responsorial Psalm: EM page 43
Ps 80:2-3, 15-16, 18-19


R. Lord, make us turn to you; let us see your face and we shall be saved.
R. Lạy Chúa, xin phục hồi chúng con; xin tỏ Thiên Nhan Ngài để chúng con được cứu độ.

  • O shepherd of Israel, hearken, from your throne upon the cherubim, shine forth. Rouse your power, and come to save us. R.
Lạy Mục Tử nhà Is-ra-el, xin hãy lắng tai nghe, Ngài ngự trên các thần hộ giá, hiện ra trong sáng láng. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài và đến cứu độ chúng con. R.

  • Once again, O LORD of hosts, look down from heaven, and see; take care of this vine, and protect what your right hand has planted the son of man whom you yourself made strong. R.
Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh. R.

  • May your help be with the man of your right hand, with the son of man whom you yourself made strong. Then we will no more withdraw from you; give us new life, and we will call upon your name. R.
Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu là con người được Chúa ban sức mạnh. Chúng con nguyện chẳng xa Chúa nữa đâu, cuối xin Ngài ban cho được sống để chúng con xưng tụng danh Ngài. R.

c) Offertory: ES #298 (206) - “All Good Gifts”

Click here, listen to the audio

d) Communion: ES #40 (33) - “Ready The Way”e) Recessional: ES #38 (38) - “The Whole World Is Waiting For Love”