Tìm Kiếm

16 tháng 12, 2018

BLESSING OF THE ADVENT WREATH - YEAR C

OFFERING THE AVENT WREATH - THIRD SUNDAY OF ADVENTMr. Paul Lã Quang Bình-Mrs. Mary Nguyễn Vũ Mai Quỳnh-Peter Lã Bình Khanh and Fr. Joseph Phạm Quốc Văn, O.P.


Third Sunday of Advent (December 16, 2018)

The Holy Spirit Choir