Tìm Kiếm

9 tháng 12, 2018

Hymns for the Third Sunday of Advent - Year C (Dec 16, 2018)

a) Entrance: ES #30 (26) - “O Come, O Come, Emmanuel”b) Responsorial Psalm: EM page 41
Is 12:2-3, 4, 5-6


  • R. Cry out with joy and gladness: for among you is the great and Holy One of Israel.
  • R. Hãy nhảy mừng và hãy ca ngợi: vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.
God indeed is my savior; I am confident and unafraid. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. With joy you will draw water at the fountain of salvation. R.
Đức Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi; tôi tin tưởng và chẳng còn sợ hãi chi. Đức Chúa là chính sức mạnh tôi, Ngài là Đấng Cứu muôn loài. Nước suối người sẽ múc hỷ hoan nơi nguồn mạch cứu độ. R.

Give thanks to the LORD, acclaim his name; among the nations make known his deeds, proclaim how exalted is his name. R.
Hãy tụng ca khen Ngài, hãy khấn cầu danh thánh Ngài luôn; hãy loan truyền khắp các dân tộc kỳ công và danh thánh Ngài lạ lùng ngất cao. R.

Sing praise to the LORD for his glorious achievement; let this be known throughout all the earth. Shout with exultation, O city of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel! R.
Hãy hát mừng Đức Chúa của ta bởi bao viêc Chúa đã làm; hãy truyền đi khắp gian trần được biết. Hãy ngợi ca, Si-on hỡi, một vị Thánh của Is-ra-el rất cao vời Ngài ở giữa ngươi. R.

c) Offertory: ES #167 (157) - “One Bread, One Body”

Click here, listen to the audio


d) Communion: ES #33 (30) - “Waiting In Silence”e) Recessional: ES #38 (38) - “The Whole World Is Waiting For Love”