Tìm Kiếm

30 tháng 12, 2018

LỜI TÁI CAM KẾT HÔN NHÂN TẠI LINH ĐỊA ĐỨC MẸ LA VANG


Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, O.P. chủ tế Thánh Lễ tại Linh Địa Đức Mẹ La Vang - 29/04/2018.

Tv 128 (127), 1-6 Hạnh phúc thay kẻ kính sợ Chúa

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Hiền thê bạn trong cửa, trong nhà
khác nào cây nho nhiều hoa trái;
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mờn,
xúm xít tại bàn ăn.
Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.
Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

The Holy Spirit Choir