Tìm Kiếm

21 tháng 12, 2018

Hymns for THE NATIVITY OF THE LORD: AT THE MASS DURING THE DAY (Dec 25, 2018)

a) Entrance: ES #48 (43) - “Angels, We Have Heard On Highb) Responsorial Psalm: EM page 52
Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6


R/  All the ends of the earth have seen the saving power of God.
R/ Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta.

  • Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds, his right hand has won victory for him, his holy arm.  R/

Hãy tán dương Chúa một bài ca mới, vì Người làm nên bao việc kỳ diệu; Tay hữu của Người đã tạo chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. R/
  • The Lord has made his salvation known : in the sight of the nations he has revealed his justice. He has remembered his kindness and his faithfulness toward the house of Israel.  R/
Chúa đã công bố hồng ân cứu rỗi; Trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Is-ra-el. R/
  • All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the Lord, all you lands; break into song; sing praise.  R/
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa; hãy hỉ hoan mừng vui và đàn ca. R/
  • Sing praise to the Lord with the harp, with the harp and melodious song. With trumpets and the sound of the horn sing joyfully before the King, the Lord.  R/
Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn rân ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. R/

c) Offertory: ES #54 (48) - “God Rest You Merry, Gentlemen”

Click here, listen to the audio


d) Communion: 
  • ES #160 (154) - “Ang Katawan Ni Kristo”


  • ES #47 (45) - “Away In A Manger”

e) Recessional: ES #50 (41) - “Go, Tell It On A Mountain