Tìm Kiếm

21 tháng 12, 2018

THE NATIVITY OF THE LORD: AT THE MASS DURING THE DAY (Dec 25, 2018)

http://loinhapthe.com/

 • First Reading (Isaiah 52: 7 – 10)
A reading from the Book of the Prophet Isaiah

How beautiful on the mountains  are the feet of those who bring good news,  who proclaim peace,  who bring good tidings,  who proclaim salvation, who say to Zion, “Your God reigns!”  Listen! Your watchmen lift up their voices;  together they shout for joy. When the Lord returns to Zion,  they will see it with their own eyes.  Burst into songs of joy together, you ruins of Jerusalem, for the Lord has comforted his people,  he has redeemed Jerusalem. The Lord will lay bare his holy arm  in the sight of all the nations,  and all the ends of the earth will see the salvation of our God.

The word of the Lord.  Thanks be to God.

 • Bài đọc I (Isaiah 52: 7 – 10)
7 Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị."
8 Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Sion. 9 Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Jerusalem. 10 Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người: ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

 • Responsorial Psalm Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6
R/  All the ends of the earth have seen the saving power of God.
R/ Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta.


 • Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds, his right hand has won victory for him, his holy arm.  R/
Hãy tán dương Chúa một bài ca mới, vì Người làm nên bao việc kỳ diệu; Tay hữu của Người đã tạo chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. R/

 • The Lord has made his salvation known : in the sight of the nations he has revealed his justice. He has remembered his kindness and his faithfulness toward the house of IsraelR/
Chúa đã công bố hồng ân cứu rỗi; Trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Is-ra-el. R/

 • All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the Lord, all you lands; break into song; sing praise.  R/
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa; hãy hỉ hoan mừng vui và đàn ca. R/

 • Sing praise to the Lord with the harp, with the harp and melodious song. With trumpets and the sound of the horn sing joyfully before the King, the Lord.  R/
Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn rân ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. R/


 • Second Reading (Hebrews 1: 1 – 6)
A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters : In the past God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways,  but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe.   The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven.   So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs.   For to which of the angels did God ever say, “You are my Son;  today I have become your Father ?  Or again, “I will be his Father,  and he will be my Son”?   And again, when God brings his firstborn into the world, he says, “Let all God’s angels worship him.”

The word of the Lord.  Thanks be to God.

 • Bài đọc II (Hebrews 1: 1 – 6)
1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;
2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài.
3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. 4 Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu. 5 Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con hoặc là: Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta. 6 Khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người.

 • The Gospel (John 1: 1-5, 9-14)
A reading from the holy Gospel according to John

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.  He was with God in the beginning.  Through him all things were made; without him nothing was made that has been made.  In him was life, and that life was the light of men.  The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it.   The true light that gives light to every man was coming into the world.  He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him.  He came to that which was his own, but his own did not receive him.   Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God — children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of God.  The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the Father, full of grace and truth.
The Gospel of the Lord.  Praise to you, Lord Jesus Christ.

 • Phúc âm (John 1: 1-5, 9-14)
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. 11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. 13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.