Tìm Kiếm

31 tháng 12, 2018

Hymns For SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD (January 1, 2019)

a) Entrance: ES #351 (300) - “Ave Mariab) Responsorial Psalm: EM pages 56-57
Ps 67: 2-3, 5, 6, 8


R/  May God bless us in his mercy.
R/ Nguyện Chúa Trời ban hồng ân cho chúng ta.

  • May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your salvation.  R/
Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng ta; xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời của Ngài trên chúng con. Cho cả toàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. R/

  • May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth you guide.  R/
Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh; Người lãnh đạo muôn nước trên mặt đất này. R/

  • May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth fear him!  R/
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa; chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài! Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, và ước chi toàn cõi đất kính sợ Người. R/

c) Offertory: ES #195 (174) - “Bread Of Life”


d) Communion: ES #212 (226) - “There Is A Longing”e) Recessional: ES #352 (306) - “Magnificat