Tìm Kiếm

24 tháng 3, 2016

Giê-su Maria Giu-se con mến yêu

xin thương xót Cụ Ông Giu-se.

Ca đoàn Thánh Linh xin thành kính phân ưu cùng bạn Thu Cúc và gia quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa thương xót cụ ông Giu-se và sớm đón nhận người vào Thiên Đàng vĩnh cửu. Amen.
The Holy Spirit Choir