Tìm Kiếm

8 tháng 3, 2016

Danh sách ca viên chuẩn bị suy niệm 14 Chặng Đường Thánh Giá

THE 14 STATIONS OF THE CROSS
Station
Gospel Reading
Meditation Theme
Appointee
I

II

III

IV

V

VI

VII


VIII

IX


X

XI

XII

XIII

XIV
Lk 22:14-20

Lk 22:47-48

Mt 26:57-68

Lk 22:54-62

Mk 14:65-72

Mt 27:3-10

Lk 23:13-25


Mt 27:27-31

Jn 18:33-36


Jn 18:37-38

Jn 18:12-16

Lk 23:39-43

Jn 19:25-27

Mt 27:45-54
Jesus’ Boundless Love

The Traitor’s Kiss

Man’s Unjust Justice

Jesus’ Merciful Eyes

Repentant Disciple’s Tears

Remorse Not Despair

Greed, Pride and Fear Over 
Truth

Violation of Human Dignity

Kingdom of God and
Kingdom of Man

Question on Truth

Politics Over Law

Last Minute Saint

Jesus’ Mother Our Mother

Jesus’ Death Freedom for Humanity
Nguyễn Trường Sơn

Hoàng Linh Phương

Nguyễn Thị Thu Cúc

Trần Thị Thúy Nga

Hoàng Thị Ánh Hồng

Tống Vĩnh Lộc

Đỗ Duy Trung


Trần Xuân Thành

Kiều Thị Mộng Huyền


Phạm Thị Huyền Trâm

Lâm Thái Hằng

Bùi Phương Anh

Nguyễn Thị Báu

Trịnh Thị Kim Chi