Tìm Kiếm

4 tháng 10, 2013

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 10)

Mời các bạn có tên sau:
Nguyễn Thị Thanh Xuân (02/10)
Teresa Hài Đồng Giesu Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu (02/10)
Vincente Trần Văn Giáp (05/10)
Teresa Hài Đồng Giesu Nguyễn Ngọc Phương (06/10)
Teresa Hoàng Thị Khanh (07/10)
Phero Lê Văn Giàu (07/10)
Teresa Hài Đồng Giesu Nguyễn Tuyết Linh (09/10)
Phanxico Xavie Nguyễn Đức Thiện (10/10)
Gioan   Nguyễn Hoàng Quân (11/10)
Maria Nguyễn Thị Báu (14/10)
Anna (Thân mẫu Đức Maria) Trần Thị Liên (26/10)
Anna Lê Thị Thành Hoàng Tú Minh (26/10)
Anna (Thân mẫu Đức Maria) Đoàn Thanh Trúc (26/10)
Phaolo Lã Quang Bình (27/10)
Cùng thổi nến...
Và ăn sushi nhé...^^