Tìm Kiếm

7 tháng 10, 2013

28th Sunday in Ordinary Time - Year C (Eng - Vie)

First Reading (2 Kgs 5: 14-17)
A reading from the second book of Kings
Naaman went down and plunged into the Jordan seven times at the word of Elisha, the man of God.
His flesh became again like the flesh of a little child, and he was clean of his leprosy. Naaman returned with his whole retinue to the man of God. On his arrival he stood before Elisha and said, "Now I know that there is no God in all the earth, except in Israel. Please accept a gift from your servant." Elisha replied, "As the LORD lives whom I serve, I will not take it;" and despite Naaman's urging, he still refused. Naaman said: "If you will not accept, please let me, your servant, have two mule-loads of earth, for I will no longer offer holocaust or sacrifice to any other god except to the LORD."

Bài đọc I (2 V 5: 14-17)
Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: “Này tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây.” Ông Ê-li-sa nói: “Có Đức Chúa hằng sống là Đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả.” Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Na-a-man nói: “Nếu ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ Ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa.Responsorial Psalm (Ps 98: 1, 2-3, 3-4)
R/ The Lord has revealed to the nations his saving power.
R/ Chúa mặc khải đức công chính của Ngài trước mặt chư dân.

Sing to the LORD a new song, for he has done wondrous deeds; his right hand has won victory for him,
his holy arm. R/
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công; Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.

The LORD has made his salvation known: in the sight of the nations he has revealed his justice. He has remembered his kindness and his faithfulness toward the house of Israel. R/
Chúa biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel.

All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the LORD, all you lands:
break into song; sing praise. R/
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Second Reading (2 Tim 2: 8-13)
A reading from the second Letter of Saint Paul to Timothy
Beloved: Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of David: such is my gospel, for which I am suffering, even to the point of chains, like a criminal. But the word of God is not chained. Therefore, I bear with everything for the sake of those who are chosen, so that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, together with eternal glory. This saying is trustworthy: If we have died with him we shall also live with him; if we persevere we shall also reign with him. But if we deny him he will deny us. If we are unfaithful he remains faithful, for he cannot deny himself.

Bài đọc II (2 Tm 2: 8-13)
Anh hãy nhớ đến Đức Giê-su-Ki-tô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo.Vì tin mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.GOSPEL (Lk 17: 11-19)
As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee.
As he was entering a village, ten lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voices, saying, "Jesus, Master! Have pity on us!" And when he saw them, he said, "Go show yourselves to the priests." As they were going they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice; and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, "Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?" Then he said to him, "Stand up and go; your faith has saved you."

Phúc âm (Lc 17: 11-19)
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người mắc bệnh phong đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin rủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”