Tìm Kiếm

12 tháng 8, 2013

XX Sunday in Ordinary Time - Year C (Eng - Vie)

(August 18, 2013)

Listen to audio: click here


First Reading (Jer 38, 4 – 6, 8 – 10)

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah       
In those days, the princes said to the king, “Jeremiah should be put to death. He is discouraging the soldiers who are left in this city, as well as all the people, by the things he is saying to them. This man is not seeking the good of these people but their ruin.” “He is in your hands,” King Zedekiah answered. “The king can do nothing to oppose you.”So they took Jeremiah and put him into the cistern of Malkijah, the king’s son, which was in the courtyard of the guard. They lowered Jeremiah by ropes into the cistern; it had no water in it, only mud, and Jeremiah sank down into the mud. But Ebed-Melech,  an official in the royal palace, went out of the palace and said to him,  “My lord the king, these men have acted wickedly in all they have done to Jeremiah the prophet. They have thrown him into a cistern, where he will starve to death when there is no longer any bread in the city.” Then the king commanded Ebed-Melech the Cushite, “Take thirty men from here with you and lift Jeremiah the prophet out of the cistern before he dies.”

Bài đọc I (Gr 38, 4 – 6, 8 – 10)
Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: "Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hòa bình cho dân này, mà chỉ gây tai họa”. Vua Xít-ki-gia-hu nói: “Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được”. Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu”. Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng: “Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa. Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút, rằng: “Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất”.

Responsorial Psalm (Tv 39: 2-4. 18)

R/  Lord, come to my aid!
R/ Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ!

I have waited, waited for the Lord, and he stooped toward me.  R/
Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

The Lord heard my cry. He drew me out of the pit of destruction, out of the mud of the swamp; he set my feet upon a crag; he made firm my steps.  R/
Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng.

And he put a new song into my mouth, a hymn to our God. Many shall look on in awe and trust in the Lord.  R/
Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.

Though I am afflicted and poor, yet the Lord thinks of me. You are my help and my deliverer; O my God, hold not back!  R/

Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới, Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!

Second Reading (Hebrews 12, 1 – 4)

A reading from the Letter to the Hebrews                                
Bothers and sisters: Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us.  Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.  Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood.

Bài đọc II (Hebrews 12, 1 – 4)
Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.

The Gospel (Lk 12, 49 – 53)

A reading from the holy Gospel according to Luke
Jesus said to his disciples : “I have come to bring fire on the earth, and how I wish it were already kindled!  But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!  Do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division.  From now on there will be five in one family divided against each other, three against two and two against three. They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law.”

Phúc âm (Lk 12, 49 – 53)

Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng””.