Tìm Kiếm

2 tháng 8, 2013

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 08)

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các bạn tràn đầy ơn phước lành!

Teresa Hài Đồng Giesu Trần Hoàng Thùy Trang (04/08)
Teresa Hài Đồng Giesu Lâm Đăng Hân (10/08)
Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Linh Phương (26/08)