Tìm Kiếm

27 tháng 8, 2013

22nd Sunday in Ordinary Time - Year C (Eng - Vie)

"...hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại"


First Reading (Sir 3, 17 – 18, 20, 28 – 29)
A reading from the Book of Sirach
My child, conduct your affairs with humility, and you will be loved more than a giver of gifts. Humble yourself the more, the greater you are, and you will find favor with God. What is too sublime for you, seek not, into things beyond your strength search not. The mind of the sage appreciates proverbs, and an attentive ear is the joy of the wise. Water quenches a flaming fire, and alms atone for sins.

Bài đọc I (Hc 3, 17 – 18, 20, 28 – 29)
Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe.

Responsorial Psalm (Psalm 67: 4-5, 6-7, 10-11)
R/  God, in your goodness, you have made a home for the poor.
R/ Lạy Thiên Chúa, Chúa nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.

The just rejoice and exult before God; they are glad and rejoice. Sing to God, chant praise to his name, whose name is the Lord. R/
Người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người, hãy dọn đường cho Đấng cưỡi mây xuất hiện.

The father of orphans and the defender of widows is God in his holy dwelling. God gives a home to the forsaken; he leads forth prisoners to prosperity. R/
Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong Thánh Điện Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa; hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc.

A bountiful rain you showered down, O God, upon your inheritance; you restored the land when it languished; your flock settled in it; in your goodness, O God, you provided it for the needy. R/
Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa nhân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.

Second Reading (Heb 12, 18 – 19, 22 – 24a)
A reading from the Letter to the Hebrews        
Brothers and sisters: You have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire; to darkness, gloom and storm;  to a trumpet blast or to such a voice speaking words that those who heard it begged that no further word be spoken to them. But you have come to Mount Zion, to the heavenly Jerusalem, the city of the living God. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly,  to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all men, to the spirits of righteous men made perfect,  to Jesus the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel.

Bài đọc II (Dt 12, 18 – 19, 22 – 24a)
Anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và dông tố, có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Nhưng anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su và được máu của Người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu A-Ben.


"Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên"

The Gospel (Lk 14, 1, 7 – 14)
A reading from the holy Gospel according to Luke
One Sabbath, when Jesus went to eat in the house of a prominent Pharisee, he was being carefully watched. When he noticed how the guests picked the places of honor at the table, he told them this parable:  “When someone invites you to a wedding feast, do not take the place of honor, for a person more distinguished than you may have been invited.  If so, the host who invited both of you will come and say to you, ‘Give this man your seat.’ Then, humiliated, you will have to take the least important place.  But when you are invited, take the lowest place, so that when your host comes, he will say to you, ‘Friend, move up to a better place.’ Then you will be honored in the presence of all your fellow guests.  For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.”  Then Jesus said to his host, “When you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or relatives, or your rich neighbors; if you do, they may invite you back and so you will be repaid.  But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind,  and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous.”

Phúc âm (Lc 14, 1, 7 – 14)
Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này’. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho’. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Ngài rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.