Tìm Kiếm

27 tháng 8, 2018

22nd Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 2, 2018)FIRST READING: Dt 4:1-2, 6-8 

A reading from the Book of Deuteronomy 
Moses said to the people: "Now, Israel, hear the statutes and decrees which I am teaching you to observe, that you may live, and may enter in and take possession of the land which the LORD, the God of your fathers, is giving you. In your observance of the commandments of the LORD, your God, which I enjoin upon you, you shall not add to what I command you nor subtract from it. Observe them carefully, for thus will you give evidence of your wisdom and intelligence to the nations, who will hear of all these statutes and say, 'This great nation is truly a wise and intelligent people.' For what great nation is there that has gods so close to it as the LORD, our God, is to us whenever we call upon him? Or what great nation has statutes and decrees that are as just as this whole law which I am setting before you today?" 

BÀI ĐỌC I: Đnl 4:1-2, 6-8 

(1) Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. (2) Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh em. (6) Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: "Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!" (7) Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? (8) Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?

RESPONSORIAL PSALM: Ps 15:2-3, 3-4, 4-5 

R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.
R. Ai làm điều công chính sẽ được hưởng nhan thánh Chúa.Whoever walks blamelessly and does justice; who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue. R.
     Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng; bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. R.

Who harms not his fellow man, nor takes up a reproach against his neighbor; by whom the reprobate is despised, while he honors those who fear the LORD. R. 
     Người không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã; coi khinh phường gian ác, trọng ai kính CHÚA TRỜI. R.

Who lends not his money at usury and accepts no bribe against the innocent. Whoever does these things shall never be disturbed. R. 
     Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng chuyển lay bao giờ. R.

SECOND READING: Jas 1:17-18, 21b-22, 27 

A reading from the Letter of Saint James 
Dearest brothers and sisters: All good giving and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no alteration or shadow caused by change. He willed to give us birth by the word of truth that we may be a kind of firstfruits of his creatures. 
Humbly welcome the word that has been planted in you and is able to save your souls. 
Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves. 
Religion that is pure and undefiled before God and the Father is this: to care for orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained by the world.

BÀI ĐỌC II: Gc 1:17-18, 21b-22, 27 

(17) Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. (18) Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. (21) Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. (22) Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. 
(27) Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian.

GOSPEL: Mk 7:1-8, 14-15, 21-23 

When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed, hands.—For the Pharisees and, in fact, all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, the purification of cups and jugs and kettles and beds.—So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written: 
This people honors me with their lips, but their hearts are far from me; in vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. 
You disregard God's commandment but cling to human tradition." 
He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile.
"From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within and they defile."

PHÚC ÂM: Mc 7:1-8, 14-15, 21-23 

(1) Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. (2) Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. (3) Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; (4) thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. (5) Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?" (6) Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. (7) Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. (8) Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." (14) Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: (15) Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 
(21) Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, (22) ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. (23) Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."