Tìm Kiếm

6 tháng 8, 2018

Hymns for the Nineteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (August 12, 2018)

a) Entrance: ES #122 - “Now Is The Time”b) Responsorial Psalm: EM page 194
Psalm 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
R. Taste and see the goodness of the Lord.
R. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết bao.I will bless the LORD at all times; his praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the LORD; the lowly will hear me and be glad. R.
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng CHÚA, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì CHÚA xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. R.

Glorify the LORD with me, let us together extol his name. I sought the LORD, and he answered me and delivered me from all my fears. R.
Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại, giải thoát cho mọi nỗi kinh hoàng. R.

Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the afflicted man called out, the LORD heard, and from all his distress he saved him. R.
Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhậm lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. R.

The angel of the LORD encamps around those who fear him and delivers them. Taste and see how good the LORD is; blessed the man who takes refuge in him. R.
Sứ thần của CHÚA đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! R.

c) Offertory: ES #298 - “All Good Gifts”
https://www.ocp.org/en-us/songs/9296/all-good-gifts
d) Communion: ES #214 - “In Him Alone”


e) Recessional: ES #273 - “Age To Age”