Tìm Kiếm

13 tháng 8, 2018

Twentieth Sunday in Ordinary Time - Year B (August 19, 2018)FIRST READING: Prv 9:1-6
           A reading from the first Book of Proverbs
Wisdom has built her house, she has set up her seven columns; she has dressed her meat, mixed her wine, yes, she has spread her table. She has sent out her maidens; she calls from the heights out over the city: "Let whoever is simple turn in here"; to the one who lacks understanding, she says, "Come, eat of my food, and drink of the wine I have mixed! Forsake foolishness that you may live; advance in the way of understanding."

BÀI ĐỌC I: Cn 9,1-6
(1) Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên bảy cây cột, (2) hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn (3) và sai các nữ tỳ ra đi. Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi: (4) "Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây!" Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo: "Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế! (6) Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống; hãy bước đi trên con đường hiểu biết."

RESPONSORIAL PSALM: Ps 34:2-3, 4-5, 6-7 
(Em - 565/ 4321)
R. Taste and see the goodness of the Lord.
R. Hãy nếm mà xem Chúa tốt lành biết bao.I will bless the LORD at all times; his praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the LORD; the lowly will hear me and be glad. R.
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng CHÚA, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì CHÚA xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. R.

Glorify the LORD with me, let us together extol his name. I sought the LORD, and he answered me and delivered me from all my fears. R.
Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại, giải thoát cho mọi nỗi kinh hoàng. R.

Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the afflicted man called out, the LORD heard, and from all his distress he saved him. R.
Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhậm lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. R.

SECOND READING: Eph 5:15-20
          A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians
Brothers and sisters: Watch carefully how you live, not as foolish persons but as wise, making the most of the opportunity, because the days are evil. Therefore, do not continue in ignorance, but try to understand what is the will of the Lord. And do not get drunk on wine, in which lies debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and playing to the Lord in your hearts, giving thanks always and for everything in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father.

BÀI ĐỌC II: Ep 5,15-20
(15) Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, (16) biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. (17) Vì thế, anh em đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. (18) Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. (19) Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. (20) Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.

GOSPEL: Jn 6:51-58
Jesus said to the crowds: "I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world."
     The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever."

PHÚC ÂM: Ga 6,51-58
(51) Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
(52) Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" (53) Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. (54) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, (55) vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. (56) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (57) Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (58) Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."