Tìm Kiếm

1 tháng 8, 2018

Hymns for the Eighteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (August 5, 2018)

a) Entrance: ES #120 - “Let Heaven Rejoice”b) Responsorial Psalm: EM page 192
Psalm 78:3-4, 23-24, 25, 54
(GM - 353/ 2321)
R. The Lord gave them bread from heaven.
R. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.What we have heard and know, and what our fathers have declared to us, we will declare to the generation to come, the glorious deeds of the LORD and his strength and the wonders that he wrought. R.
Điều chúng tôi đã từng nghe biết do cha ông kể lại cho mình, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau: sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa, với những kỳ công Chúa đã làm. R.

He commanded the skies above and opened the doors of heav-en; he rained manna upon them for food and gave them heav-enly bread. R.
Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm, lại truyền mở rộng cánh thiên môn; Người khiến man-na tựa hồ mưa đổ xuống. R.

Man ate the bread of angels, food he sent them in a-bun-dance. And he brought them to his holy land, to the mountains his right hand had won. R.
Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần, Chúa gửi đến cho họ dồi dào lương thực. Chúa đưa dân vào miền thánh địa là vùng núi non tay Người đã chiếm. R.

c) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”


d) Communion: ES #282 - “O Beauty, Ever Ancient”


e) Recessional: ES #284 - “Prayer Of Saint Francis”