Tìm Kiếm

22 tháng 7, 2017

Hymns for Sixteenth Sunday In Ordinary Time - Year A (July 23, 2017)


a) Entrance: ES #138 - Now As We Gatherb) Responsorial Psalm: EM page 172


  • Responsorial Psalm (Ps 86:5-6, 9-10, 15-16)
R/ Lord, you are good and forgiving.
R/ Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và luôn khoan hồng.

You, O LORD, are good and forgiving, abounding in kindness to all who call upon you. Hearken, O LORD, to my prayer and attend to the sound of my pleading. R/
Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. R/

All the nations you have made shall come and worship you, O LORD, and glorify your name. For you are great, and you do wondrous deeds; you alone are God. R/
Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng sẽ về phủ phục trước thánh nhan và tôn vinh danh Ngài. Vì Ngài thật cao cả và làm nên những việc lạ lùng, chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. R/

You, O LORD, are a God merciful and gracious, slow to anger, abounding in kindness and fidelity. Turn toward me, and have pity on me; give your strength to your servant. R/
Phần Ngài, muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín. Xin đoái nhìn và xót thương con, ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài. R/


c) Offertory: ES #109 - Worthy Is The Lamb d) Communion: ES #161 - The Supper of the Lorde) Recessional: ES #261 - Love Goes On