Tìm Kiếm

24 tháng 7, 2017

Hymns for Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 30, 2017)


a) Entrance: ES #291 - The God Of All Graceb) Responsorial Psalm: EM page 175


  • Responsorial Psalm (Ps 119:57, 72, 76-77, 127-128, 129-130)
R/ Lord, I love your commands.
R/ Lạy Chúa, con yêu chuộng luật Chúa dường bao.

I have said, O LORD, that my part is to keep your words. The law of your mouth is to me more precious than thousands of gold and silver pie-ces. R/
Lạy Chúa, con đã nói: phần của con là tuân giữ lời Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. R/

Let your kindness comfort me according to your promise to your servants. Let your compassion come to me that I may live, for your law is my de-light. R/
Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,, theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây. Xin chạnh lòng thương cho con được sống, vì luật Ngài làm con vui sướng thỏa thuê. R/

For I love your command more than gold, however fine. For in all your precepts I go forward; every false way I - hate.R/
Vì thế, mệnh lệnh Ngài, con yêu quý, quý hơn vàng, hơn cả vàng y. Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước, lòng ghét mọi đường nẻo gian tà. R/

Wonderful are your decrees; therefore I observe them. The revelation of your words sheds light, giving understanding to the sim-ple.R/
Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sang cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường. R/


c) Offertory: ES #153 - Our Blessing Cupd) Communion: ES #230 - O God, You Search Mee) Recessional: ES #206 - To Praise You