Tìm Kiếm

30 tháng 7, 2017

Lễ tiếp nhận 5 anh dự tòng


Hội Thánh vui mừng vì 05 người đã được nhận vào quy chế dự tòng, tại nhà thờ Ba Chuông, ngày Chúa Nhựt 30 tháng 7, năm 2017.

Đó là (từ trái qua phải): 

- Anh Joseph Darren Chua Ming Choon, quốc tịch Singapore, cùng với người đỡ đầu là Anh Winston Chau.
- Anh Nathan Kenji Koizumi, quốc tịchNhựt, cùng với người đỡ đầu là Anh Pakia Nathan
- Anh Dominic Shogo Nakayama, quốctịch Nhựt, (người đỡ đầu là Anh Đa Minh Hùng, vắng mặt)
- Anh Johannes Robert Mills, quốc tịch Anh, cùng với người đỡ đầu là Anh Johannes Burke
- Anh Joseph Hisashi Yoshizako, quốc tịch Nhựt, cùng với người đỡ đầu là Anh Joseph Nguyễn Văn Hùng

Anh Darren vui mừng được đón nhận vào Hội Thánh.

Anh Hisashi cho biết đã thực hành cầu nguyện theo cách thức Ki-tô GiáoAnh Koizumi được nhận Dầu Dự Tòng

“Anh Robert thân mến, xin Chúa Ki-tô là Đấng Cứu Thế kiện cường Anh bằng sức mạnh của Chúa.  Nhân Danh Chúa, tôi xức dầu thánh cho Anh để cho thấy Anh được nhận phước lành của Chúa, bởi vì Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.”


Các anh dự tòng nhận quà lưu niệm là một chuỗi Mân Côi theo dạng thu nhỏ đeo ở cổ tay, như vậy sẽ dễ sử dụng khi cầu nguyện.

The Holy Spirit Choir