Tìm Kiếm

10 tháng 2, 2016

First Sunday of Lent – Year C (Feb 14, 2016)


First Reading (Dt 26:4-10)
A reading from the Book of Deuteronomy
Moses spoke to the people, saying:
“The priest shall receive the basket from you
and shall set it in front of the altar of the LORD, your God.
Then you shall declare before the Lord, your God,
‘My father was a wandering Aramean
who went down to Egypt with a small household
and lived there as an alien.
But there he became a nation
great, strong, and numerous.
When the Egyptians maltreated and oppressed us,
imposing hard labor upon us,
we cried to the LORD, the God of our fathers,
and he heard our cry
and saw our affliction, our toil, and our oppression.
He brought us out of Egypt
with his strong hand and outstretched arm,
with terrifying power, with signs and wonders;
and bringing us into this country,
he gave us this land flowing with milk and honey.
Therefore, I have now brought you the firstfruits
of the products of the soil
which you, O LORD, have given me.’
And having set them before the Lord, your God,
you shall bow down in his presence.”

Bài đọc I (Dt 26:4-10)
Ông Moses nói vi dân chúng rng: 4 Tư tế s nhn ly gi t tay anh em và đem đt trước bàn th Đc Chúa, Thiên Chúa ca anh em.
5 By gi, anh em s lên tiếng thưa trước tôn nhan Đc Chúa, Thiên Chúa ca anh em rng:
6 Người Ai-cp đã ngược đãi, hành h chúng tôi và đt ách nô l trên vai chúng tôi.
7 By gi chúng tôi đã kêu lên cùng Đc Chúa, Thiên Chúa ca cha ông chúng tôi; Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thy cnh kh cc, lm than, áp bc chúng tôi phi chu.
8 Đc Chúa đã dang cánh tay mnh m uy quyn, đã gây kinh hn táng đm và thc hin nhng du l đim thiêng, đ đưa chúng tôi ra khi Ai-cp.
9 Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đt này, đt tràn tr sa và mt.
10 Và bây gi, ly Đc Chúa, này con xin dâng sn phm đu mùa của đt đai mà Ngài đã ban cho con."

Responsorial Psalm (Ps 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15)
R. Be with me, Lord, when I am in trouble.
R. Lạy Chúa, lúc ngặt nghèo, xin Chúa ở kề bên.


You who dwell in the shelter of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty, say to the LORD, “My refuge and fortress, my God in whom I trust.” R.
Hi ai nương tựa Đấng Ti Cao và núp bóng Đng Toàn Năng, hãy thưa với Chúa rằng: “Ly Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu n, là đồn lũy chở che, con tín thác vào Ngài.” R.

No evil shall befall you, nor shall affliction come near your tent, For to his angels he has given command about you, that they guard you in all your ways. R.
Bạn sẽ không gặp điều ác hi, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi vì Nời truyền lệnh cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp no đường. R.

Upon their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the asp and the viper; you shall trample down the lion and the dragon. R.
Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vp chân vào đá. Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đu sư tử khủng long. R.

Because he clings to me, I will deliver him; I will set him on high because he acknowledges my name. He shall call upon me, and I will answer him; I will be with him in distress; I will deliver him and glorify him. R.
Kẻ gắn bó cùng, Ta s đưc ơn gii thoát; người nhận biết danh Ta s đưc ơn phù trì. Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại; lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên,  Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự. R.

Second Reading (Rom 10:8-13)
A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans
Brothers and sisters:
What does Scripture say?
The word is near you,
in your mouth and in your heart
—that is, the word of faith that we preach—,
for, if you confess with your mouth that Jesus is Lord
and believe in your heart that God raised him from the dead,
you will be saved.
For one believes with the heart and so is justified,
and one confesses with the mouth and so is saved.
For the Scripture says,
No one who believes in him will be put to shame.
For there is no distinction between Jew and Greek;
the same Lord is Lord of all,
enriching all who call upon him.
For “everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”

Bài đọc II (Rom 10:8-13)
8 Vy Kinh Thánh nói gì? Thưa: Li Thiên Chúa gn bn, ngay trên ming, ngay trong lòng. Li đó chính là li chúng tôi rao ging đ khơi dy đc tin.
9 Nếu ming bn tuyên xưng Đc Giê-su là Chúa, và lòng bn tin rng Thiên Chúa đã làm cho Người sng li t cõi chết, thì bn s được cu đ.
10 Qu thế, có tin tht trong lòng, mi được nên công chính; có xưng ra ngoài ming, mi được ơn cu đ.
11 Kinh Thánh nói: Mi k tin vào Người s không phi tht vng.
12 Như vy, không có s khác bit gia người Do-thái và người Hy-lp, vì tt c đu có cùng mt Chúa, là Đng qung đi đi vi tt c nhng ai kêu cu Người.
13 Vì: Tt c nhng ai kêu cu danh Đc Chúa s được cu thoát.

Gospel (Lk 4:1-13)
Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan
and was led by the Spirit into the desert for forty days,
to be tempted by the devil.
He ate nothing during those days,
and when they were over he was hungry.
The devil said to him,
“If you are the Son of God,
command this stone to become bread.”
Jesus answered him,
“It is written, One does not live on bread alone.”
Then he took him up and showed him
all the kingdoms of the world in a single instant.
The devil said to him,
“I shall give to you all this power and glory;
for it has been handed over to me,
and I may give it to whomever I wish.
All this will be yours, if you worship me.”
Jesus said to him in reply,
“It is written:
You shall worship the Lord, your God,
and him alone shall you serve.”
Then he led him to Jerusalem,
made him stand on the parapet of the temple, and said to him,
“If you are the Son of God,
throw yourself down from here, for it is written:
He will command his angels concerning you, to guard you,
and:
With their hands they will support you,
lest you dash your foot against a stone.”
Jesus said to him in reply,
“It also says,
You shall not put the Lord, your God, to the test.”
When the devil had finished every temptation,
he departed from him for a time.

Phúc âm (Lk 4:1-13)
1 Đc Giê-su được đy Thánh Thn, t sông Gio-đan tr v.
2 Sut bn mươi ngày, Người được Thánh Thn dn đi trong hoang đa và chu qu cám d. Trong nhng ngày y, Người không ăn gì c, và khi hết thi gian đó, thì Người thy đói.
3 By gi, qu nói vi Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyn cho hòn đá này hoá bánh đi!"
4 Nhưng Đc Giê-su đáp li: "Đã có li chép rng: Người ta sng không ch nh cơm bánh."
5 Sau đó, qu đem Đc Giê-su lên cao, và trong giây lát, ch cho Người thy tt c các nước thiên h. 6 Ri nó nói vi Người: "Tôi s cho ông toàn quyn cai tr cùng vi vinh hoa li lc ca các nước này, vì quyn hành y đã được trao cho tôi, và tôi mun cho ai tuỳ ý.
7 Vy nếu ông bái ly tôi, thì tt c s thuc v ông."
8 Đc Giê-su đáp li: "Đã có li chép rng: Ngươi phi bái ly Đc Chúa là Thiên Chúa ca ngươi, và phi th phượng mt mình Người mà thôi."
9 Qu li đem Đc Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đt Người trên nóc Đn Th, ri nói vi Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đng đây mà gieo mình xung đi!
10 Vì đã có li chép rng: Thiên Chúa s truyn cho thiên s gìn gi bn.
11 Li còn chép rng: Thiên s s tay đ tay nâng, cho bn khi vp chân vào đá."
12 By gi Đc Giê-su đáp li: "Đã có li rng: Ngươi ch th thách Đc Chúa là Thiên Chúa ca ngươi." 13 Sau khi đã xoay hết cách đ cám d Người, qu b đi, ch đi thi cơ.