Tìm Kiếm

27 tháng 5, 2013

To Jesus Christ, Our Sov’reign King (Chúa Giêsu Kitô, Vua chúng con)
Chúa Giêsu Kitô Chiến Thắng, Chúa Giêsu Kitô Đấng Thống Trị !
Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa và Đấng Cứu Chuộc chúng ta!


Bài thánh ca này rất mạnh mẽ, thường hát trong Lễ Chúa Kitô Vua, được viết bởi Đức Ông Martin Hellreigel vào năm 1941. Đức Ông Hellreigel là một linh mục người Đức, hiện giờ sống ở St Louis, Missouri. Bài Thánh ca này ra đời nhằm mang lại hy vọng cho con người trong một bối cảnh đen tối của chủ nghĩa phát xít Đức và chủ  nghĩa cộng sản đang lan rộng trên thế giới….