Tìm Kiếm

27 tháng 5, 2013

Holy God, We Praise Thy Name (Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Chúng Con Ca Ngợi Danh Ngài)
Vô biên thay sự thống trị của Ngài,
Triều đại của Ngài trường tồn vạn đại!


Bài Thánh ca này do Cha Ignaz Franz biên soạn, đây là một bài thánh ca Đức ở thế kỷ 18, dựa trên bản văn của bài "Te Deum" tuyệt mỹ, đã trở thành phổ biến lúc này trong các nghi thức Ban Phước Lành Thánh Thể và Chầu Mình Thánh Chúa.