Tìm Kiếm

4 tháng 3, 2023

*** RẤT HỮU DỤNG : Ý nghĩa của các chữ viết tắt trên Internet

 Học cho biết các chữ viết tắt nầy , rất là thông dụng ở trên Internet, để khỏi mất công hỏi con cháu giải nghĩa giùm cho. Những chữ viết tắt như thế nầy tìm trong tự điển không có đâu .

https://www.eslbuzz.com/top-100-popular-texting-abbreviations-and-internet-acronyms/

Texting Abbreviations and Internet Acronyms – Images

You should try to learn some of them for your ease of communication.These texting terms are only used in very informal situations online or in texts and are more often used by younger people.