Tìm Kiếm

19 tháng 3, 2023

Fifth Sunday of Lent – Year A (March 26, 2023)

Daily Mass Reading Podcast For March 26, 2023


 • First Reading (Ez 37:12-14)
A reading from the Book of the Prophet Ezekiel

Thus says the Lord GOD: 
O my people, I will open your graves 
and have you rise from them, 
and bring you back to the land of Israel.
Then you shall know that I am the LORD, 
when I open your graves and have you rise from them, 
O my people!
I will put my spirit in you that you may live, 
and I will settle you upon your land; 
thus you shall know that I am the LORD.
I have promised, and I will do it, says the LORD.

The word of the Lord.
 • Bài Ðọc I: (Ed 37, 12-14)
“Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các ngươi, và kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống, Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng: Ta là Chúa, chính Ta đã phán và đã thi hành”.

Ðó là lời Chúa.
 • Responsorial Psalm (Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8) - EM page 98
DM ABA/GFE


R/ With the Lord there is mercy and fullness of redemption.
R/ Vì Chúa một niềm từ ái, ơn cứu độ nơi Ngài chứa chan.
 1. Out of the depths I cry to you, O LORD; LORD, hear my voice! Let your ears be attentive to my voice in supplication. R/
  Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. R/
 2. If you, O LORD, mark iniquities, LORD, who can stand? But with you is forgiveness, that you may be revered. R/
  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. R/
 3. I trust in the LORD; my soul trusts in his word. More than sentinels wait for the dawn, let Israel wait for the LORD. R/
  Tôi hết lòng mong đợi Chúa, trông cậy ở lời Người. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi. R/
 4. For with the LORD is kindness and with him is plenteous redemption; And he will redeem Israel from all their iniquities. R/
  Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. R/
 • Second Reading (Rom 8:8-11)
A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
Those who are in the flesh cannot please God.
But you are not in the flesh; 
on the contrary, you are in the spirit, 
if only the Spirit of God dwells in you.
Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him.
But if Christ is in you, 
although the body is dead because of sin, 
the spirit is alive because of righteousness.
If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, 
the one who raised Christ from the dead 
will give life to your mortal bodies also, 
through his Spirit dwelling in you.

The word of the Lord.
 • Bài Ðọc II: (Rm 8, 8-11)
“Thánh Thần của Ðấng làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Nhưng nếu Ðức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.

Ðó là lời Chúa.

Verse Before the Gospel (Jn 11:25a, 26)

I am the resurrection and the life, says the Lord;
whoever believes in me, even if he dies, will never die.

Câu Xướng Trước Phúc Âm (Ga 11:25a, 26)

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời”.
 • Gospel (Jn 11:1-45)
A reading from the holy Gospel according to Saint John

Now a man was ill, Lazarus from Bethany, 
the village of Mary and her sister Martha.
Mary was the one who had anointed the Lord with perfumed oil 
and dried his feet with her hair; 
it was her brother Lazarus who was ill.
So the sisters sent word to him saying, 
“Master, the one you love is ill.”
When Jesus heard this he said,
“This illness is not to end in death, 
but is for the glory of God, 
that the Son of God may be glorified through it.”
Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.
So when he heard that he was ill, 
he remained for two days in the place where he was.
Then after this he said to his disciples, 
“Let us go back to Judea.”
The disciples said to him, 
“Rabbi, the Jews were just trying to stone you, 
and you want to go back there?”
Jesus answered,
“Are there not twelve hours in a day?
If one walks during the day, he does not stumble, 
because he sees the light of this world.
But if one walks at night, he stumbles, 
because the light is not in him.” 
He said this, and then told them,
“Our friend Lazarus is asleep,
but I am going to awaken him.”
So the disciples said to him,
“Master, if he is asleep, he will be saved.”
But Jesus was talking about his death, 
while they thought that he meant ordinary sleep. 
So then Jesus said to them clearly,
“Lazarus has died.
And I am glad for you that I was not there,
that you may believe. 
Let us go to him.”
So Thomas, called Didymus, said to his fellow disciples, 
“Let us also go to die with him.”

When Jesus arrived, he found that Lazarus 
had already been in the tomb for four days.
Now Bethany was near Jerusalem, only about two miles away.
And many of the Jews had come to Martha and Mary 
to comfort them about their brother.
When Martha heard that Jesus was coming,
she went to meet him;
but Mary sat at home.
Martha said to Jesus, 
“Lord, if you had been here,
my brother would not have died.
But even now I know that whatever you ask of God,
God will give you.”
Jesus said to her,
“Your brother will rise.”
Martha said to him,
“I know he will rise,
in the resurrection on the last day.”
Jesus told her,
“I am the resurrection and the life; 
whoever believes in me, even if he dies, will live, 
and everyone who lives and believes in me will never die.
Do you believe this?”
She said to him, “Yes, Lord.
I have come to believe that you are the Christ, the Son of God,
the one who is coming into the world.”

When she had said this, 
she went and called her sister Mary secretly, saying, 
“The teacher is here and is asking for you.”
As soon as she heard this,
she rose quickly and went to him.
For Jesus had not yet come into the village, 
but was still where Martha had met him.
So when the Jews who were with her in the house comforting her 
saw Mary get up quickly and go out,
they followed her, 
presuming that she was going to the tomb to weep there.
When Mary came to where Jesus was and saw him, 
she fell at his feet and said to him, 
“Lord, if you had been here,
my brother would not have died.”
When Jesus saw her weeping and the Jews who had come with her weeping, 
he became perturbed and deeply troubled, and said, 
“Where have you laid him?”
They said to him, “Sir, come and see.”
And Jesus wept.
So the Jews said, “See how he loved him.”
But some of them said, 
“Could not the one who opened the eyes of the blind man 
have done something so that this man would not have died?”

So Jesus, perturbed again, came to the tomb.
It was a cave, and a stone lay across it.
Jesus said, “Take away the stone.”
Martha, the dead man’s sister, said to him, 
“Lord, by now there will be a stench; 
he has been dead for four days.”
Jesus said to her,
“Did I not tell you that if you believe 
you will see the glory of God?”
So they took away the stone.
And Jesus raised his eyes and said,
“Father, I thank you for hearing me.
I know that you always hear me; 
but because of the crowd here I have said this, 
that they may believe that you sent me.”
And when he had said this,
He cried out in a loud voice, 
“Lazarus, come out!”
The dead man came out,
tied hand and foot with burial bands, 
and his face was wrapped in a cloth.
So Jesus said to them,
“Untie him and let him go.”

Now many of the Jews who had come to Mary
and seen what he had done began to believe in him.

The Gospel of the Lord.
 • Phúc âm (Ga 11:1-45)
“Ta là sự sống lại và là sự sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Ladarô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt”. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”.

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: “Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa”. Môn đệ thưa: “Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về đó ư?” Chúa Giêsu đáp: “Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng”. Người nói thế, rồi lại bảo họ: “Ladarô bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông”. Môn đệ thưa: “Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại”. Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Ladarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ: “Ladarô đã chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông”. Lúc đó Tôma, cũng có tên là Ðiđimô, nói với đồng bạn: “Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người”.

Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.

Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: “Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em”. Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp Người. Những người Do-thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con không chết”. Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: “Ðã an táng Ladarô ở đâu?” Họ thưa: “Thưa Thầy, xin đến mà xem”. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: “Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!” Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: “Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?” Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: “Hãy đẩy tảng đá ra”. Martha là chị người chết, thưa: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày”. Chúa Giêsu lại nói: “Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con”. Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: “Ladarô! Hãy ra đây!” Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi”.

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

Ðó là lời Chúa.