Tìm Kiếm

14 tháng 3, 2023

Hymns for the Fourth Sunday of Lent (March 19, 2023)

 a) Entrance: ES #86: “FROM THE DEPTHS WE CRY TO THEE”


b) Responsorial Psalm (Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6) - EM pages 95-96
GM BCB/ABAG


R/ The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
R/ Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì.

The LORD is my shepherd; I shall not want. In verdant pastures he gives me repose; beside restful waters he leads me; he refreshes my soul. R/
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. R/

He guides me in right paths for his name’s sake. Even though I walk in the dark valley I fear no evil; for you are at my side With your rod and your staff that give me courage. R/
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Dẫu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. R/

You spread the table before me in the sight of my foes; you anoint my head with oil; my cup overflows. R/
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. R/

Only goodness and kindness follow me all the days of my life; and I shall dwell in the house of the LORD for years to come. R/
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. R/

c) Prayer Of The Faithful Response:

"Save your people, O Lord!"

d) Offertory: ES #320: “THE GOD OF ALL GRACE”


e) Communion: ES #83 “BEYOND THE DAYS”


Communion: ES #77 “TURN TO ME”


f) Recessional: ES #226: “TO PRAISE YOU”
The Holy Spirit Choir