Tìm Kiếm

19 tháng 3, 2023

Hymns for the Fifth Sunday of Lent – Year A (March 26, 2023)

 a) Entrance: ES# 85: “IN THESE DAYS OF LENTEN JOURNEY


b) Responsorial Psalm (Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8) - EM page 98
DM ABA/GFE


R/ With the Lord there is mercy and fullness of redemption.
R/ Vì Chúa một niềm từ ái, ơn cứu độ nơi Ngài chứa chan.

Out of the depths I cry to you, O LORD; LORD, hear my voice! Let your ears be attentive to my voice in supplication. R/
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. R/

If you, O LORD, mark iniquities, LORD, who can stand? But with you is forgiveness, that you may be revered. R/
Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. R/

I trust in the LORD; my soul trusts in his word. More than sentinels wait for the dawn, let Israel wait for the LORD. R/
Tôi hết lòng mong đợi Chúa, trông cậy ở lời Người. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi. R/

For with the LORD is kindness and with him is plenteous redemption; And he will redeem Israel from all their iniquities. R/
Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. R/

c) Prayer Of The Faithful Response:

"Save your people, O Lord!"

d) Offertory: ES #240: “CHRISTIFY”


e) Communion: ES #83 “BEYOND THE DAYS”


f) Recessional: ES #87: “SAVE YOUR PEOPLE”The Holy Spirit Choir