Tìm Kiếm

6 tháng 3, 2023

Hymns for the Third Sunday of Lent, Year A (March 12, 2023)

  a) Entrance: ES #84: “FORTY DAYS AND FORTY NIGHTS”


b) Responsorial Psalm (Ps 95:1-2, 6-7, 8-9) -  EM page 93 - Dm ABA/GFED


R. (8)  If today you hear his voice, harden not your hearts.
Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng!”

Come, let us sing joyfully to the LORD;
    let us acclaim the Rock of our salvation.
Let us come into his presence with thanksgiving;
    let us joyfully sing psalms to him.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người!

Come, let us bow down in worship;
    let us kneel before the LORD who made us.
For he is our God,
    and we are the people he shepherds, the flock he guides.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

Oh, that today you would hear his voice:
    “Harden not your hearts as at Meribah,
    as in the day of Massah in the desert,
Where your fathers tempted me;
    they tested me though they had seen my works.”
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng:Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”.

c) Prayer Of The Faithful Response:

"Save your people, O Lord!"

d) Offertory: ES #326: “ALL GOOD GIFTS”


e) Communion: ES #85 “IN THESE DAYS OF LENTEN JOURNEY”


f) Recessional: ES #227: “OPEN MY EYES”The Holy Spirit Choir