Tìm Kiếm

21 tháng 4, 2019

Lễ Rửa Tội của Anh John-Baptist Adrian Cheng


Anh John-Baptist Adrian Cheng cùng Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Anh John-Baptist Adrian Cheng cùng Bố Đỡ Đầu và Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Anh John-Baptist Adrian Cheng đón rước Mình Máu Thánh Chúa Lần Đầu Tiên

Anh John-Baptist Adrian Cheng cùng với Gia Đình và Cha Phanxico Xavie

The Holy Spirit Choir