Tìm Kiếm

18 tháng 7, 2018

Hymns for the Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 22, 2018)

a) Entrance: ES #136 - "Sing To The Mountains"


b) Responsorial Psalm: EM page 188
Psalm 23:1-3, 3-4, 5, 6
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
R. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

The LORD is my shepherd; I shall not want. In verdant pastures he gives me repose; beside restful waters he leads me; he refreshes my soul. R.
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ; Người đưa tôi tới dòng nước trong lành, và bổ sức cho tôi. R.

He guides me in right paths for his name’s sake. Even though I walk in the dark valley I fear no evil; for you are at my side with your rod and your staff that give me courage. R.
Người dẫn tôi qua đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dù qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khó; vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. R.

You spread the table before me in the sight of my foes; you anoint my head with oil; my cup overflows. R.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù; đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. R.

Only goodness and kindness follow me all the days of my life; and I shall dwell in the house of the LORD for years to come. R.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời; và tôi được ở đền Người những năm dài triền miên. R.

c) Offertory: ES #298 - "All Good Gifts"
Click here, listen to the audio

d) Communion: ES #142 - "Jesus Christ, You Are My Life"
Click here, listen to the audio

e) Recessional: ES #207 - "Open My Eyes"