Tìm Kiếm

1 tháng 7, 2018

Hymns for the Fourteenth Sunday in Ordinary Time B - Year B (July 8, 2018)

a) Entrance:  - ES #138 - “Now As We Gather”


b) Responsorial Psalm: EM page 184 (C / 565-432)

Responsorial Psalm: Ps 123:1-2, 2, 3-4

R. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy.
R. Mắt chúng ta cùng hướng nhìn lên Chúa, tới khi người xót thương chút phận.


To you I lift up my eyes who are enthroned in heaven As the eyes of servants are on the hands of their mas-ters. R.
Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên trời. Quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ. R.

As the eyes of a maid are on the hands of her mistress, So are our eyes on the LORD, our God, till he have pity on-us. R.
Như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tới khi Người xót thương chút phận. R.

Have pity on us, O LORD, have pity on us, for we are more than sated with contempt; our souls are more than sated with the mockery of the arrogant, with the contempt of the-proud. R.
Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương, bởi chúng con bị khinh miệt ê chề; hồn chúng con thật quá ê chề vì hứng chịu lời nhạo báng của phường tự mãn, giọng khinh người của bọn kiêu căng. R.


c) Offertory: ES #153 "Our Blessing Cup"


d) Communion: ES #168 - "Taste and See"


e) Recessional: ES #206 "To Praise You"