Tìm Kiếm

24 tháng 7, 2018

Hymns for the Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 29, 2018)

a) Entrance: ES #124 - “Join In The Dance”b) Responsorial Psalm: EM page 190
Psalm 145:10-11, 15-16, 17-18
R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
R. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê.

Let all your works give you thanks, O LORD, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of  the glory of your kingdom and speak of your might. R.
Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài. Nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển và xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. R.

The eyes of all look hopefully to you, and you give them their food in due season; you open your hand and satisfy the desire of every living thing. R.
Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn; khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê. R.

The LORD is just in all his ways and holy in all his works. The LORD is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. R.
Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa và đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. R.

c) Offertory: ES #168 - “Taste And See”


d) Communion: ES #217 - “I Have Loved You”


e) Recessional: ES #293 - “Companions On The Journey”