Tìm Kiếm

12 tháng 7, 2018

Hymns for the Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 15, 2018)

a) Entrance:  - ES #121 - “This Day Was Made By The Lord”


b) Responsorial Psalm: EM page 186

Responsorial Psalm: Ps 85:9-10, 11-12, 13-14

R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
R. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.


I will hear what God proclaims; the LORD —for he proclaims peace. Near indeed is his salvation to those who fear him, glory dwelling in our land. R.

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán; điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. R.

Kindness and truth shall meet; justice and peace shall kiss. Truth shall spring out of the earth, and justice shall look down from heaven. R.

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. R.

The LORD himself will give his benefits; our land shall yield its increase. Justice shall walk before him, and prepare the way of his steps. R.

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiên phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân. R.

c) Offertory: ES #219 "Christify"


d) Communion: ES #327 - "We Belong To You"


e) Recessional: ES #273 "Age To Age"